Ochrana osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění závazků plynoucích pro advokátní kancelář (dále jen „AK“) ze vzájemně uzavřené smlouvy, dále je nezbytné pro účely plnění právních povinností AK.
 2. Protože jsou splněny podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b), c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“), není pro tyto účely nezbytný Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
 3. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů by nebylo možné plnit závazky ze vzájemné smlouvy a AK by proto smlouvu bez poskytnutí osobních údajů neuzavřela.
 4. Správcem osobních údajů je Mgr. Petr Mikysek, IČ 66 24 04 02, se sídlem Boleslavská 13, Praha 3, www.prava.cz, tel. č. 222 211 200, e-mailová adresa petr@mikysek.cz (dále jen „správce“).
 5. Vaše osobní údaje budou za účelem plnění právních povinností AK předány obchodnímu partnerovi zajišťujícímu pro AK vedení účetnictví a daňové poradenství:
 6. Vaše osobní údaje mohou být za účelem plnění závazků ze vzájemné smlouvy předány obchodním partnerům – jiným advokátům zajišťujících pro AK případnou substituci.
 7. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště budou správcem uloženy po dobu trvání povinné archivace vyplývající z obecně závazných právních předpisů.  
 8. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  1. účely zpracování;
  2. kategorie dotčených osobních údajů;
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz
  7.  kopii zpracovávaných osobních údajů.
 9. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
 10. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  2. vznesete námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu,
  3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  4. ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se vztahuje na správce. 
 11. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů v případě že:

  1.   a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2.   b) zpracování je protiprávní a Vy namísto výmazu Vašich osobních údajů požádáte o omezení jejich použití;
  3.   c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Správce je povinen Vás předem upozornit na to, že bude omezení zpracování zrušeno. 

 12. Poučujeme Vás o tom, že správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.
 13. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby Vám poskytl osobní údaje, které se Vás týkají, které jste mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a že máte právo předat tyto údaje jinému správci.
 14. Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, a to jak technickými, tak i organizačními opatřeními správce. Poučujeme Vás o tom, že dojde-li přesto k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů s vysokým rizikem pro práva a svobody fyzických osob, správce Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámí. To neplatí v případě, že :
  1. správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
  2.  správce přijme následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;
  3. vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí (v takovém případě budou subjekty údajů informovány pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření);
  4. rozhodl tak dozorový úřad.