Základní pilíře naší práce

SPOLEHLIVOST, ODBORNOST, DISKRÉTNOST, FLEXIBILITA 
A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI

Služby

Občanské právo

V celé jeho šíři … včetně sepisování smluv, zakládání a veškeré další nezbytné úkony v korporátním životě právnických osob, řešení otázek spojených se vznikem škody a její náhradou, ochrana osobnosti či vymáhání dluhů; mou podspecializací je právo v cestovních ruchu & právo v reklamě & právo týkající se nemovitostí.

Zastupování v soudních řízeních

Někdy ani sebelepší smlouva nepřiměje vašeho smluvního partnera k dodržování svých povinností, v takových případech je nezbytné domoci se svých práv autoritativní cestou. A protože právo a spravedlnost nejsou vždycky totéž, je potřeba mít na své straně zkušeného odborníka – já vám s tím pomohu!

Trestní právo

Podnikání se občas prolíná s trestním právem – pro případ, že původní dobrý úmysl nebude dobře pochopen, je dobré mít v záloze dobrého obhájce. Každé trestní stíhání je stresující, je proto důležité mít někoho, na koho se můžete spolehnout, že Vás provede labyrintem trestního procesu.

O mně

Advokacii provozuji již dvacet let. 

Absolvoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, a to v roce 1994. Do advokacie jsem vstoupil hned zkraje roku 1995, kdy jsem začal odpracovávat tříletou praxi nezbytnou k tomu, aby mi bylo umožněno složit advokátní zkoušky. Během této praxe jsem absolvoval několikaměsíční stáž na University of Birmingham. 
Advokátem jsem od roku 1998. 

Působil jsem i ve velké kanceláři, která v té době byla největší ryze českou advokátní kanceláří. Proto jsou mi známy výhody i nevýhody velké i malé advokátní kanceláře, a to jak z pohledu advokáta, tak i z pohledu klienta.

Petr Mikysek, advokát

428
Spokojených klientů
1249
Počet vyřešených případů
23 
Let praxe

Časté dotazy

Jak je stanovena odměna advokáta?

Stanovení odměny advokáta (ceny právních služeb) je výsledkem dohody mezi advokátem a klientem. Odměna je takto stanovena vždy před zahájením poskytování právních služeb. Obecně může být odměna stanovena jako hodinová, úkonová (za vyřízení určitého úkonu – sepisu smlouvy, zastoupení na jednom soudním jednání, sepisu žaloby) nebo paušální (za vyřízení celé záležitosti).

Jak je upraven vztah mezi advokátem a klientem?

Základním bodem právního vztahu mezi klientem a advokátem je vzájemná smlouva. Tento vztah dále podléhá režimu zákona o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.), jakož i dalším obecně závazným právním předpisům (např. Občanský zákoník apod.).

Kdy je dobré obrátit se na advokáta?

Jednoduchá otázka – složitá odpověď. V každém případě lze doporučit zastoupení advokátem v řízení před soudem, ať již trestním (na straně obžalovaného i na straně poškozeného), nebo civilním. Dále při uzavírání důležitých smluv; smlouvy sice uzavíráme v jednom kuse – např. položením rohlíku do nákupního košíku, nastoupením do autobusu, objednáním kávy – ale jen některé smlouvy ovlivní výraznějším způsobem nebo dlouhodoběji náš život – a právě k jejich sepisu či revizi je vhodné zaangažovat advokáta. Typicky se může jednat o smlouvy o dílo (stavíte či opravujete dům), kupní smlouvy (kupujete či prodáváte nemovitost), nájemní smlouvy (pronajímáte nemovitost) či pracovní smlouvy. Rovněž lze doporučit účast profesionála při zakládání obchodní společnosti i při důležitých úkonech v rámci jejího provozu.

Je u všech služeb nutná osobní návštěva?

V dnešní době převažující elektronické komunikace to již nezbytné není, avšak já vždy osobní setkání navrhuji při zahájení spolupráce (s novým klientem se rád seznámím a rovněž klient by měl advokáta alespoň jednou vidět osobně) a před zahájením déle trvající záležitosti (typicky před zahájením soudního řízení). Naopak při jednoduchých úkonech (typicky sepis či revize smlouvy) lze vše vyřešit po e-mailech a telefonicky.

Jak jsou chráněny informace poskytnuté advokátovi?

Advokát je vázán zákonem stanovenou povinností mlčenlivosti. Ta zaručuje, že advokát nesmí bez souhlasu klienta poskytnout klientem sdělené informace ani dokumenty nikomu dalšímu, včetně státních orgánů. To platí i pro potenciální klienty, tj. i pro ty, kdo se následně rozhodnou našich služeb nevyužít.

Jste schopen poskytovat právní služby i v jiném jazyce než českém?

Ano, a to v angličtině a slovenštině.

Je výkon advokacie pojištěn?

Ano, zákon ukládá každému advokátovi povinnost se pojistit. Základní pojistné krytí do výše 3 miliónů korun škody případně způsobené chybou advokáta je zajištěno přes rámcovou smlouvou uzavřenou mezi Českou advokátní komorou a pojišťovnou Generali. Já jsem u téže pojišťovny připojištěn, mé pojistné krytí činí celkem 7 miliónů korun.

Poskytujete i advokátní úschovu?

Ano. Odhadem v 90 % obchodů s nemovitostmi, v níž se alespoň na jedné straně angažuje advokát, je platba kupní ceny realizována přes úschovu, z níž se vyplácí proti předložení sjednaných listin (typicky výpisu z katastru nemovitostí se zapsaným kupujícím jako vlastníkem).

Kdo hradí náklady soudního sporu?

Náklady soudního řízení jsou zejména náklady na právní zastoupení a soudní poplatek. V průběhu soudního sporu si každý jeho účastník hradí náklady řízení sám. V rozhodnutí, kterým se řízení končí, soud rozhoduje i o nákladech řízení. Pravidlem (ze kterého ale existují výjimky) je to, že neúspěšná strana hradí náklady straně úspěšné (a náklady soudu – svědečné či znalečné). Výše nákladů na právní zastoupení, které neúspěšná strana hradí straně úspěšné, ale není rovna výši, kterou úspěšná strana svému advokátu skutečně uhradila, ale řídí se tzv. advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

Musím k soudu osobně, jsem-li zastoupen?

Pro trestní a civilní řízení platí odlišná pravidla, nicméně obecně lze říci, že osobní účast při soudním jednání je Vaším právem, nikoliv povinností. V obou typech řízení existují výjimky, kdy je osobní účast nutná. Záleží nicméně vždy na domluvě s advokátem, protože jsou situace, kdy je Vaše osobní účast vhodná, byť ne povinná.

Kdy musí mít advokát na sobě talár?

Talár, neboli stavovský oděv, je advokát povinen nosit při zastupování v trestním řízení, a při zastupování ve všech řízeních u Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu.

Jak rychle jste schopen založit firmu?

Jedná-li se obchodní společnost, pak je nutno počítat s reálnou dobou cca 3-4 týdnů.

Jste schopen poskytnout alternativu k firemnímu právníkovi?

Obecně ano, ale samozřejmě vždy záleží na rozsahu a druhu požadovaných služeb. U každodenní práce představované drobnými úkony či konzultacemi je firemní právník levnější než externí advokát. Naopak u významných, pravidelných ale ne tak častých úkonů (sepis smluv, zastoupení při vymáhání dluhů) je logičtější i ekonomičtější využít služby advokáta. Vše lze řešit domluvených paušálem, který bude zahrnovat dohodou stanovený rozsah práce advokáta (měsíční či roční).

Reference

S advokátem Mgr. Petrem Mikyskem spolupracuje naše organizace již déle než 18 let. Řeší pro nás soudní spory i smluvní agendu. Víme, že se můžeme spolehnout na jeho erudici, zkušenost a flexibilitu.

Ing. Jiří Bulan
Správní ředitel MSDU OS

Petr Mikysek je jeden z nejlepších a nejspolehlivějších právníků, jaké znám. Už několik let řeší pro UOL veškeré právní záležitosti a má moji plnou důvěru. Jeho odbornosti věřím natolik, že jsem ho přizvala jako lektora práva do našeho placeného kurzu pro podnikatele.

Ing. Jana Jáčová
majitelka holdingu UOL Účetnictví

S advokátem Petrem Mikyskem spolupracujeme již déle než 13 let. Řeší pro nás veškerou smluvní agendu spojenou s provozem cestovní kanceláře. Oceňujeme zejména jeho spolehlivost, odbornou erudici a flexibilitu.

Pavel Kárný
Jednatel společnosti Cestovní kancelář NYKAR s.r.o.

Služeb Mgr. Mikyska využívá naše společnost již mnoho let. V obchodním světě se bez služeb advokáta není možné obejít a my si vážíme toho, že Mgr. Mikysek nám vždy dokázal obratem pomoci se vším, co jsme v obchodně i pracovně právních záležitostech potřebovali vyřešit - od zakládání společnosti až po právní výklad a implementaci aktuálního tématu ochrany osobních údajů (GDPR). V naší společnosti klademe velký důraz na spolehlivost a kontinuitu nejen směrem k našim zákazníkům, ale i dodavatelům. Mgr.

Jan Verner
Jednatel společnosti TouchWARE, s.r.o.

S advokátní kanceláří Petra Mikyska spolupracujeme už více než 15 let. Pro naše společnosti řeší nejen společenské a obchodní smlouvy, ale také vše, co se týká autorského práva. Oceňujeme jeho preciznost, vysokou odbornost a flexibilitu. Díky němu máme jistotou, že každý problém má řešení a že se můžeme spolehnout na opravdu erudovaného a spolehlivého právníka.

Pavel Štrob
Jednatel společnosti Creative Brand s.r.o.